Grøn Varmebølge På Vej Mod Industrikvarteret

14. april 2020

Projektstatus

Uge 51

Projektet er nu afsluttet og 13 bygninger i området er nu opvarmet med grøn og billig fjernvarme. Der foregår løbende dialog med ejere bygninger, om konvertering til fjernvarme. 

Der er stadig ledig kapacitet i de fjernvarmerør der er etableret, så har din virksomhed brug for rådgivning vedrørende valg af fremtidig varmeforsyning, hjælper vi gerne med analyse af økonomien ved forskellige energiformer. 

Uge 46

Arbejdet med rørene i krydset Bækgårdsvej og Langagervej er nu afsluttet og vejene vil bliver reetableret så hurtigt som muligt. I uge 47 vil der blive lagt asfalt i hele området, startende i nord enden af Bækgårdsvej. Der mangler nu kun at blive færdiggjort 2 stikledninger, ved 2 af vores kommende forbrugere. 

I løbet af uge 46 er varmelevering begyndt til 2 industribygninger og der vil løbende blive koblet flere på.  

Uge 45

Nu fortsætter rørarbejdet i industrikvarteret

 Anlægget af fjernvarmerør i industrikvarteret er sat i gang igen. Selvom projektet er blevet udskudt, kan virksomhederne fra den 11. november modtage grønnere og billigere varme fra den kollektive varmeforsyning i Skjern.

Du har måske lagt mærke til, at gravearbejdet i industrikvarteret og ved Bækgårdsvej har været i stå de sidste uger. Maskinerne har stået stille, og flere af vejene står fortsat åbne.

Skjern Fjernvarme har siden foråret lavet udgravninger til fjernvarmerør, så virksomhederne i området får mulighed for at tilslutte sig fjernvarme. Men i starten af oktober gik hovedentreprenørvirksomheden på projektet konkurs. Det betød, at hele projektet gik i stå, og at Skjern Fjernvarme ikke kunne levere varme til området fra 28. september som lovet.

– Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke kan leve op til den dato, vi har lovet, og at gravearbejdet har generet beboerne og virksomhederne i området mere end forventet. Men nu kan vi endelig meddele, at vi har landet en aftale med kurator. Det betyder, at projektet nu fortsætter, siger Heine Pedersen, der er driftsleder hos Skjern Fjernvarme.

Kommer alle fjernvarmebrugere til gode
Skjern Fjernvarme har overtaget rørarbejdet, mens underentreprenøren har overtaget jordarbejdet. Det betyder, at de maskiner, der allerede står i området, kan fortsætte. Og at borgerne allerede kender de folk, der står for gravearbejdet.

Rørarbejdet gik i gang igen i slutningen af sidste uge, mens jordarbejdet gik i gang mandag. Den 11. november vil rørsystemet være i drift, så virksomhedernes bygninger kan blive opvarmet med fjernvarme.

– Det er nu, at varmeleveringen til industrikvarteret kan starte op. Det betyder, at vi kan udnytte vores produktionsanlæg og kapacitet endnu bedre, som bliver til glæde for alle fjernvarmebrugere i Skjern Fjernvarme, siger Heine Pedersen.

Entreprenørarbejdet fortsætter dog frem til omkring starten af december måned, hvor de sidste veje og huller bliver lukket helt af.


Flere virksomheder kan få fjernvarme
At projektet igen fortsætter, er ikke den eneste glædelige nyhed. Der er nu fire virksomheder i området, der har sagt ja til at aftage fjernvarme og en femte, som Skjern Fjernvarme er i dialog med. Desuden besluttede Skjern Fjernvarme midt i processen at forstærke ledningerne. Et valg, der har krævet lidt mere i anlægsprocessen, men som har langsigtede fordele.

– Vi er blevet kontaktet af virksomheder i andre områder i byen, som også har vist interesse for at blive en del af den kollektive varmeforsyning. Derfor besluttede vi at forstærke ledningerne, fordi det giver mulighed for at fx Industriområde Vest også kan blive koblet op på fjernvarme i nærmeste fremtid. På den måde undgår vi at grave mere end højst nødvendigt.

Så meget får virksomhederne ud af fjernvarmen
Skjern Fjernvarme har undersøgt de klimamæssige fordele ved at skifte fra olie eller gas til fjernvarme for flere af virksomhederne i området. Virksomhederne vil gå fra 100% fossil energi til 95% CO2-neutral varme. En af de store kilder til den grønne varme fra Skjern Fjernvarme er overskudsvarme fra papirfabrikken Skjern Paper. Varme, der ellers ville gå til spilde i atmosfæren. Den resterende del af den CO2-neutrale varme kommer fra en biomassekedel, der bruger jysk træflis.

Uge 41

Arbejdet syd for Ringvejen på Bækgårdsvej skrider planmæssigt frem og vi er næsten færdig med at etablere fjernvarmerørene. Villy Poulsen A/S har rørene boret under Stampbækken. Langt den største del af udgravningerne er dækket op og der mangler blot at blive lagt asfaltbelægning.

Sidst i uge 41 skete det der ikke måtte ske. Vores hoved-entreprenør mødte ikke op på pladsen og efter et par dage gik det op for os at de havde indgivet konkursbegæring.  

Når der opstår konkurs for en hoved entreprenør, startes en proces hvor økonomien i projektet skal opgøres førend en ny entreprenør kan tage over og færdiggøre projektet. Det er denne proces der er i gang nu, og det er derfor der ikke sker fremskridt i projektet. 

I samarbejde med advokater for begge parter arbejdes der på højtryk for at arbejdet kan genoptages.

Alt dette betyder desværre at vi forstyrrer beboere, virksomheder og trafikanter mere end nødvendigt. Vi beklager forstyrrelserne og håber vi snart kan få projektet gjort færdigt og får ryddet op på byggepladserne. 

Uge 33

Arbejdet nord for ringvejen nærmer sig nu afslutningen. Så snart rørarbejdet er afsluttet vil vejene blive asfalteret så brugerne kan vende tilbage til mere normale tilstande.

I løbet af uge 33/34 forventer vi at starte på Bækgårdsvej syd for ringvejen. I den forbindelse vil den strækning af gaden der arbejdes på blive spærret af for gennemgående trafik. Vi vil i videst mulig omfang sikre at gadens beboere har adgang til deres huse med biler. Der vil også være adgang til gadens institutioner og virksomheder med biler. Dog undgår vi ikke at genere trafikken på gaden, men vi vil gøres vores yderste for at minimere dette.

Sideløbende med Bækgårdsvej vil en del af rørene på Langagervej blive udskiftet. Det drejer sig om strækningen fra Langagervej nummer 31 til nummer 45 (fra det gamle fodbold klubhus til Ranunkelvej)

Uge 26

Vi er nu færdige i den nordlige ende af Bækgårdsvej og er nu igang på Kobbervej og den del af Bækgårds der mellem Stålvej og Jernvej. Den lokale entreprenør VP Villy Poulsen A/S er ved at føre rør under ringvejen. Vi arbejder også på dette projekt i sommerferien, ja faktisk vil aktivitetsniveauet blive skruet op. Dette gør for at få lavet mest muligt mens virksomhederne holder sommerferie. 

Uge 17

Udførelsen startede i uge 17 i den nordlige ende af Bækgårdsvej ved Velux. Rørarbejdet udføres af MN rør- og Totalentreprise. Underentreprenøren er Entreprenørfirmaet Ib Kristensen A/S. Det er uundgåeligt at gravearbejdet vi forstyrre trafikken i området, men vi forsøger at minimere dette. 

Arbejdet bliver afsluttet til efteråret.

Der bliver lagt nye rør fra Skjern Fjernvarme til industrikvarteret. Det betyder gravearbejde de næste måneder, men det betyder også mulighed for grønnere og billigere varme til virksomhederne i området. Tre virksomheder har allerede tilmeldt sig.

 

Kort efter påske starter Skjern Fjernvarme et større projekt, hvor der anlægges rør i industrikvarteret. Et projekt som opstod dels fordi Skjern Fjernvarme ønsker at udbrede CO2 neutral varme til byens virksomheder og dels fordi, fjernvarmeværket har overskydende varme fra Skjern Papirfabrik, som gerne skal udnyttes.

 

Nem tilslutning til fjernvarme

Over de næste måneder bliver der i industrikvarteret samt ved Langagervej lavet udgravninger til fjernvarmerør, som skal sikre billig og bæredygtig varme til områdets virksomheder.

 

– Vi kommer til at grave langs vejene, og der vil være perioder, hvor indbyggerne i Skjern skal køre på grus eller plader. Men vi sørger for, at det hele tiden er muligt at komme frem og tilbage til de virksomheder der ligger i området, siger Heine Pedersen, der er driftsleder hos Skjern Fjernvarme.

 

Indtil videre har tre virksomheder i området tilmeldt sig fjernvarmen, men de nye ledninger bliver lagt, så alle virksomheder i området har mulighed for at tilslutte sig. En tilslutning, der nemt kan overtage virksomhedens nuværende varmeforsyning.

 

– Vores rør kan levere varme ind på virksomhedens bygning lige der, hvor de vil have det. Og så er det bare at fjerne olie- eller gaskedlen og se på, om de nuværende radiatorer passer til systemet. Så nemt er det, siger Heine Pedersen, der påpeger, at selvom radiatorerne skal skiftes, er det stadig en billigere løsning for kunderne.

 

95% CO2 neutral varme

Skjern Fjernvarme har undersøgt økonomiske og klimarelaterede gevinster ved et skift fra olie og naturgas til fjernvarme for flere virksomheder i området.  

 

– Virksomhederne vil gå fra 100% sort energi til 95% CO2 neutral varme. Det gør en kæmpe forskel for deres CO2-regnskab og kan hjælpe dem med at nå deres mål for grøn omstilling, siger Heine Pedersen.

 

En af de store kilder til den bæredygtige varme er papirfabrikken Skjern Paper, der leverer omkring 63% af varmen. Det sker gennem overskudsvarme fra papirproduktionen, som i stedet for at gå til spilde i atmosfæren, bliver ledt ud til fjernvarmeværkets brugere. Den restende del af den bæredygtige varme fra Skjern Fjernvarme kommer fra en biomassekedel, som bruger jysk træflis.

 

En økonomisk gevinst

Fjernvarmeværket tilbyder alle virksomheder i området at lave beregninger for at se, hvad et skift fra olie og naturgas til fjernvarme, vil betyde for dem. Og udover de klimamæssige gevinster, er de økonomiske gevinster heller ikke til at tage fejl af. 

 

– Vi har en række business cases, hvor vi har kigget på virksomhedernes energimængde og regnet på, hvad det samme vil koste for fjernvarme. Og selvom vi har medregnet omkostningerne til tilslutning, så er der store besparelser at hente for virksomhederne, fortæller Heine Pedersen, der opfordrer andre virksomheder i området til at tage kontakt for at få lavet samme beregninger hos dem. 

 

En fordel for forbrugerne

Skjern Fjernvarme er en virksomhed i vækst, og der mange planer for fremtiden, som inkluderer bæredygtig varme og et større dækningsområde. Derfor er der også plads til mange flere fjernvarmebrugere i byen generelt.

 

– Vi kan kun opfordre til, at man tilslutter sig fjernvarme, hvis man bor i et område, hvor vi har lagt rør eller har planer om at lægge rør. Jo flere, vi sælger varme til med samme produktionsanlæg, jo billigere bliver varmen. Derfor er det også godt for alle forbrugere, at vi nu udvider til industrikvarteret, så vi alle kan spare penge.

 

 

Kontaktoplysninger:

Heine Pedersen

Driftsleder

Direkte:  44 22 81 00

Mobil:     21 44 75 19

hp@skjernfjernvarme.dk

 

Placering for de nye rør: