TAKSTER FOR SKJERN FJERNVARME 2022

Løbende betalinger:

Forbrugsbidrag

 

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Forbrugt energi, januar 2022

Kr/MWh

360,00

450,00

Forbrugt energi, februar – december 2022

kr/MWh

379,50

474,40

Afkølingsafgift

Forbrugeranlæg skal være indrettet så der kan opnås en årsafkøling på min. 30o C, jf. Skjern Fjernvarmes tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

For hver grad den enkelte forbrugers gennemsnitlige årlige afkøling er under 25 °C, tillægges årsforbruget 2%. Dette ekstra forbrug afregnes til gældende energi pris.

Formel:            Årsforbrug x 2% x varmepris x (25°C – årlig afkøling)

 

Eksempel:

Årsforbrug

  24 MWh

 

Varmepris

379,50 Kr./MWh

 

Årlig afkøling

  20,7°C

 

Manglende afkøling (25°C – 20,7°C)

    4,3°C

Beregning af tillæg: 24 x 2% x 379,50 x 4,3 = 783,29 kr. ex moms

 

Faste bidrag

 

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Abonnementsbidrag (måler)

kr.

300

375

Den faste afgift beregnes på grundlag af den/de tilsluttede ejendommes areal efter BBR-meddelelse.

Fastafgift for

 

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Boligareal

kr./m2

14,00

17,50

Erhvervs- og institutionsareal                   0 –    999 m2

kr./m2

14,00

17,50

Erhvervs- og institutionsareal           1.000 – 1.999 m2

kr./m2

  7,00

  8,75

Erhvervs- og institutionsareal           2.000 – 9.999 m2

kr./m2

  3,00

  3,75

Erhvervs- og institutionsareal         10.000 – ∞       m2

kr./m2

  0,00

  0,00

Betingelsen for at opnå fastafgift på hhv. 7, 3 og 0 kr./m2 er at erhvervs- eller institutionsbygningerne har samme ejer og at bygningerne er beliggende i umiddelbar nærhed af hinanden.

Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen, jf. Skjern Fjernvarmes vedtægter, indgå særaftaler om varmelevering.

Tilslutningsbidrag:

 

Investeringsbidrag:

 

ekskl. moms

Inkl. moms

Fritliggende enfamiliehuse

Kr./hus

14.000

17.500

Kæde-/rækkehuse

Kr./hus

  9.500

11.875

Etageboliger og almene familieboliger

Kr./bolig

  7.000

  8.750

Ældreboliger

Kr./bolig

  7.200

  9.000

Ungdomsboliger

Kr./bolig

  3.600

  4.500

Erhverv, industri og institutioner

Kr./m2

       30

       37,50

Kampagnepris Erhverv, industri og institutioner

 i nye fjernvarmeområder *

Kr./m2

       15

       18,75

 

*Jægervej, Trykkerivej, Erhvervsparken, Jernvej, Stålvej, Bækgårdsvej nord, Kobbervej, Tinvej, Messingvej, Ferrodan, Industrivej Nord og Chr C. Grenesvej.

Investeringsbidraget kan reduceres med en 1/3 for huse til beboelse der opfylder vilkår for bygninger opført efter bygningsreglementet for lavenergibygninger klasse 2020. Det er et krav for at anvende de særlige vilkår, at energirammen alene opnås i kraft af bygningens konstruktion og ikke i kraft af tilskudsproduktion i form af solvarme og /eller varmepumper. For at opnå reduktionen skal ejer over for fjernvarmeværket gøre opmærksom på og dokumentere, at bygningen er opført efter bygningsreglementet for lavenergibygninger. Bygninger der afregner investeringsbidrag pr. m2 kan ikke opnå rabat for lavenergi.

Alle investeringsbidrag er inklusive energimåler. Institutioner til bolig formål afregner investeringsbidrag efter hus og bolig takster. Vælger en virksomhed eller institution at udvide deres fjernvarme opvarmede areal skal der betales supplerende investeringsbidrag.

Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen, jf. Skjern Fjernvarmes vedtægter, indgå særaftaler om tilslutning.

Stikledningsbidrag:

Til dækning af stikledningen på egen grund, for almindelige familieboliger

 

 

ekskl. moms

Inkl. moms

20 mm ALU/PEX

    Kr./meter

850

1062,50

26 mm ALU/PEX

    Kr./meter

880

1100,00

 

Ved stikledninger større end 26 mm udføres arbejdet efter tilbud med max pris.

Skal en stikledning fjernes eller midlertidig afbrydes udføres arbejdet efter tilbud med max pris.

 

 

      ekskl. moms    

Inkl. moms

Energimåler (ekstra måler QN 1.5 m3)

        Kr.

       2.500

3.125

Byggemodningsbidrag:

I forbindelse med etablering af fjernvarme i nye udstykningsområder og i allerede etablerede områder kan der opkræves byggemodningsbidrag. Dette afhænger af en økonomisk vurdering af Skjern Fjernvarmes udgifter til etablering af hoved- og distributionsledninger og Skjern Fjernvarmes indtægter ved tilslutning og drift. Opkræves der byggemodningsbidrag afhænger beløbets størrelse af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør maksimalt Skjern Fjernvarmes faktiske omkostninger til etablering af ledningsnet i udstykningsområdet. Byggemodningsbidrag betales inden etablering, Jf. Skjern Fjernvarmes almindelige leveringsbestemmelser.

Betalingsbetingelser

Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves kvartalsvis forud i 4 lige store aconto rater efter budgetteret forbrug, og opgøres efter udgangen af december måned på basis af forbrugt varme i henhold til måleraflæsning.

Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 1. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1, udbetales det overskydende beløb via PBS/Nets eller bankoverførsel. Seneste rettidige betalingsdato fremgår af faktura/girokort.

 

Aconto raten fastsættes af værket svarende til et forventet forbrug, der udregnes på grundlag af det sidste års forbrug og temperaturforhold.

For nye forbrugere anvendes normalforbruget for tilsvarende husstande og boligstørrelser.

 

Gebyrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Energitilsynets standardgebyrer

 

 

eksl. moms

inkl. moms

Rykkerskrivelse

 

Kr.

100,00

momsfri

Inkassomeddelelse

 

Kr.

100,00

momsfri

Lukkebesøg

 

Kr.

375,00

momsfri

Genoplukning inden for normal åbningstid

 

Kr.

375,00

468,75

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

 

Kr.

160,00

200,00

Nedtagning af måler

Genetablering af måler

 

Kr.

Kr.

600,00

600,00

750,00

750,00

 

Depositum

 

Varmeværket stiller krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at varmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagende væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

Beløbsstørrelsen på det depositum, der opkræves hos forbrugeren svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.

I øvrigt henvises til varmeværkets vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

 

Vedtaget af bestyrelsen for Skjern Fjernvarme a.m.b.a. den:                                      13-12-2021

Anmeldt til Forsyningstilsynet den:                                                                                 15-12-2021

                  Download takstblade

DOWNLOAD
Takstblad 2021
DOWNLOAD
Takstblad 2022
DOWNLOAD
Takstblad 2023 Ver. 2